رفتن به محتوای اصلی

آگاهسازی

برگزاری نشست آگاهسازی در حوزه پیشگیری از معلولیت های دوران پیری
برگزاری نشست آگاهسازی در حوزه پیشگیری از معلولیت های دوران پیری در محله کرامت ستارآباد تاکستان
آگاهسازی
دسته بندی